Nyttige links

Overordnet lovgivning

Sundhedsloven, bekendtgørelse om recepter, patientjournaler mv.

Love om ansættelsesforhold

Tandlæger

Specifik lovgivning.

Patienters retsstilling

Aktindsigt i helbredsoplysninger, samtykke om videregivelse af oplysninger mv.

Systematik i journalen

Når du skriver journalnotater er systematik nødvendigt, dvs.:

▪ Henvendelsesårsag
▪ Anamnese
▪ Kliniske fund
▪ Diagnoser
▪ Behandling
▪ Evt. alternativ behandling
▪ Behandling i fremtiden
▪ Forbehold
▪ Pris
▪ Information til – og samtykke fra patienten
▪ Behandlingsaftalen

Forslag til journalauditspørgsmål

Hvis du vil sikre, at I fører jeres journaler korrekt på klinikken, kan du med fordel støtte dig til spørgsmålene i dette skema.  

Datasikkerhed

Love og regler vedrørende datasikkerhed

Databeskyttelsesloven 

Bekendtgørelse om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning 

Vejledning til bekendtgørelse om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning 

EU’s persondataforordning

Guidelines fra art. 29 gruppen om fortolkningen af, hvem, der skal have DPO

Generel vejledning fra Datatilsynet, Digitaliseringsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen og Justitsministeriet om databeskyttelsesforordningen. Du kan læse informationspjecen her.

Datatilsynet, Digitaliseringsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen og Justitsministeriet har udarbejdet en vejledning om databeskyttelsesrådgivere (DPO). Du kan læse vejledningen her.

Datatilsynet, Digitaliseringsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen og Justitsministeriet har udarbejdet en vejledning om overførsel af personoplysninger til tredjelande. Du kan læse vejledningen her.

I en ny betænkning er det beskrevet, hvordan de nye regler fra EU om databeskyttelse kommer til at påvirke dansk lovgivning. Betænkningen kan tilgås fra Justitsministeriets hjemmeside.

Datatilsynet & Justitsministeriet har udgivet følgende vejledninger:

Vejledning om samtykke.

Vejledning om dataansvarlige og databehandlere

Vejledende tekst om tilsyn med databehandlere og underdatabehandlere

Vejledning om fortegnelse

Vejledning om adfærdskodekser og certificeringsordninger

Vejledning om håndtering af brud på persondatasikkerheden

Vejledning om de registreredes rettigheder

Vejledning om konsekvensanalyse

Vejledning om behandlingssikkerhed og databeskyttelse gennem design og standardindstillinger

Vejledning om databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold

Vejledning om dataansvar – vikarer og konsulenter

Alt om særloven for voksentandplejen

Her finder du al relevant information om særloven inden for voksentandplejen, der trådte i kraft den 1. juni 2018.

Særloven er reelt ikke en selvstændig særlig lov, men en række ændringer af følgende eksisterende love:
• Sundhedsloven
• Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet
• Lov om social pension
• Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv.

Du kan nu i denne publikation få et samlet overblik over de bestemmelser fra Tandlægeoverenskomsten, som videreføres i den særlovgivning, som har afløst Tandlægeoverenskomsten fra den 1. juni 2018. På de områder, hvor reglerne i den nye lovgivning adskiller sig fra reglerne i Tandlægeoverenskomsten, har vi markeret teksten med fed skrift.

BUT-overenskomsten

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og KL om tandpleje for børn og unge under 18 år hos alment praktiserende tandlæger.

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og KL om tandpleje for børn og unge under 18 år hos alment praktiserende tandlæger.

Overenskomsten gælder for kommuner, der har tilsluttet sig denne og tandlæger, som driver almen tandlægepraksis efter Tandlægeoverenskomsten, der er indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Tandlægeforeningen om tandlægehjælp, og som også ønsker at tilslutte sig BUT-overenskomsten.

Overenskomsten vedrører tandpleje for børn og unge under 18 år, der ikke behandles på kommunale tandklinikker, samt nødhjælpsbehandling for børn og unge, der er tilmeldt en kommunal klinik.

Overenskomsten gælder også for børn og unge under 18 år, der vælger at modtage tandpleje i privat praksis. 

BUT-overenskomsten. Overenskomst om tandpleje for børn og unge under 18 år hos alment praktiserende tandlæger (PDF-format)

Honorartabel BUT (1. oktober 2020)

Tillæg til honorarer (1. oktober 2020)

Aftaleblanket efter BUT-overenskomsten (PDF-format)

Behandlingsforslag til kommunen (BUT-overenskomsten)
 (PDF-format)

OCR-blanketter (Sundhedsstyrelsen)

Vejledning om indberetning af tandsundhedsforhold på børne- og ungdomstandplejeområdet (Retsinformation)

Vejledning fra Sundhedsstyrelsen om omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje (Retsinformation)

Omsorgstandplejeoverenskomsten

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og KL for tandpleje af omsorgspatienter, der behandles hos alment praktiserende tandlæger.

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og KL for tandpleje af omsorgspatienter, der behandles hos alment praktiserende tandlæger

Overenskomsten gælder for kommuner, der har tilsluttet sig denne og de tandlæger, som driver almen tandlægepraksis efter Tandlægeoverenskomsten, der er indgået mellem Regionernes Takst- og Lønningsnævn og Tandlægeforeningen om tandlægehjælp, og som ønsker at tilslutte sig overenskomsten.

Omsorgstandplejeoverenskomsten (PDF-format)

Honorartabel omsorg (1. oktober 2020) 

Vejledning fra Sundhedsstyrelsen om omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje (2020) (PDF-format)

Nationale kliniske retningslinjer

Tandlægeforeningen og Regionernes Lønnings- og Takstnævn er enige om, at forebyggelse er et bærende element i Tandlægeoverenskomsten for perioden 2015-2018. Derudover er parter enige om, at med forekomsten af en stadigt stigende tandsundhed, ulighed i tandsundhed og ønsket om en rationel anvendelse af begrænsede ressourcer skal patienterne i endnu højere grad gå til tandlæge ud fra individuelle faglige skøn. Flere initiativer er iværksat for at gøre undersøgelsesintervaller patientspecifikke og baseret på individuelt behov.

Tandlægeforeningen og Regionernes Lønnings- og Takstnævn har derfor implementeret følgende nationale kliniske retningslinjer:

Fastlæggelse af intervaller mellem diagnostiske undersøgelser i tandplejen
Behandling af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater

Vejledende tjekliste for risikofaktorer (NICE)

Efter overenskomstens ikrafttrædelse har Sundhedsstyrelsen desuden udgivet en national klinisk retningslinje for brug af antibiotika ved tandlægebehandling: 

National klinisk retningslinje for brug af antiobiotika ved tandlægebehandling (PDF)
Quickguide: National klinisk retningslinje for brug af antiobiotika ved tandlægebehandling (PDF)
Mere information om retningslinjen inkl. alle bilag

Indberetninger ved bivirkninger og utilsigtede hændelser

Bivirkninger og utilsigtede hændelser.

På Lægemiddelstyrelsens hjemmeside kan du indberette bivirkninger og utilsigtede hændelser  vedr. medicin

På DPSD’s hjemmeside (DanskPatientSikkerhedsDatabase) kan du rapportere utilsigtede hændelser i forbindelse med et behandlingsforløb.

Se her, hvordan du melder hændelser med medicinsk udstyr.